[ X ] Close
RESERVEER TICKETS

Roller Dreams

  Roller Dreams

Algemene Voorwaarden

Roller Dreams is een initiatief van WONDR B.V. en valt onder de algemene voorwaarden van WONDR B.V.

 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de betekenis zoals hieronder gedefinieerd.

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden voor Roller Dreams;

Beding: een beding van deze Algemene Voorwaarden;

Bezoeker: iedereen die Roller Dreams bezoekt, met of zonder geldig toelatingsbewijs;

Evenement: een door WONDR georganiseerde openbaar toegankelijke activiteit;

Klant: een Bezoeker of iemand anders die de website van WONDR en/of Roller Dreams gebruikt (inclusief de ticketshop en webshop), dan wel een persoon of partij die een overeenkomst aangaat met WONDR;

Minderjarige Bezoeker: een Bezoeker in de leeftijd tot en met 17 jaar;

Partijen: WONDR en de Klant samen;

Roller Dreams: locatie gevestigd aan de Meeuwenlaan 88 te Amsterdam, geëxploiteerd door of namens WONDR;

Toegangsbewijs: een toegangskaart of enig ander soortgelijk toegangsbewijs (bijvoorbeeld een persoonlijke uitnodiging) op grond waarvan een Bezoeker toegang tot Roller Dreams krijgt;

Toegangskaart: een kaartje dat beschikbaar is voor aankoop op grond waarvan een Bezoeker toegang krijgt tot Roller Dreams;

WONDR: WONDR B.V.;

 1. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Bezoeker van Roller Dreams en op alle overeenkomsten tussen WONDR en een Klant.

 1. Toegang tot Roller Dreams
  1. Uitsluitend op vertoon van een geldig Toelatingsbewijs heeft de Bezoeker toestemming om Roller Dreams binnen te treden.
  2. Minderjarige Bezoekers zijn op alle openingstijden welkom in Roller Dreams en moeten te allen tijde worden begeleid door minimaal één volwassen begeleider per groep. Niet-begeleide Minderjarige Bezoekers kan de (verdere) toegang tot Roller Dreams worden geweigerd.
 1. De openingstijden van Roller Dreams worden door WONDR gecommuniceerd via haar website www.rollerdreams.nl en/of via andere reclamemiddelen en/of directe communicatie door of namens WONDR. Elke (onjuiste) publicatie van openingstijden van Roller Dreams is niet voor risico en rekening van WONDR en kan door de Bezoeker niet worden ingeroepen. De bovengenoemde openingstijden kunnen, naar eigen goeddunken van WONDR, op elk moment en zonder voorafgaande mededeling in dat verband worden gewijzigd, zonder dat de bezoeker recht heeft op terugbetaling van de prijs voor de Toegangskaart. Indien de Bezoeker door de wijziging in openingstijden Roller Dreams niet kan bezoeken op de dag waarvoor de Toegangskaart geldig is, kan de Toegangskaart worden ingewisseld voor een Toegangskaart die geldig is op een andere dag.
 1. Toegangskaarten
  1. De prijzen voor Toegangskaarten worden door WONDR gecommuniceerd via haar website www.rollerdreams.nl en/of via andere reclamemiddelen en/of directe communicatie door of namens WONDR. De bovengenoemde prijzen kunnen, naar eigen goeddunken van WONDR, te allen tijde en zonder voorafgaande mededeling dienaangaande worden gewijzigd. Elke (onjuiste) publicatie van prijzen voor Toegangskaarten door derden is niet voor risico en rekening van WONDR en kan door de Bezoeker niet worden ingeroepen.
 1. Toegangskaarten zijn alleen te koop op de website www.rollerdreams.nl of bij een officiële wederverkoper van WONDR.
 1. WONDR draagt, tenzij anders vermeld in deze Algemene Voorwaarden, geen enkele verplichting tot terugbetaling of omruiling van een ongebruikte Toegangskaart, noch heeft de Bezoeker recht op terugbetaling of enige andere vergoeding voor een verloren of gestolen Toegangskaart.
 1. Een Toegangskaart verstrekt toegang tot Roller Dreams voor één uur en de bruikleen van een paar rolschaatsen voor de duur van het bezoek.
 1. Regels voor Roller Dreams
  1. In Roller Dreams is de Bezoeker verplicht zich te gedragen in overeenstemming met de openbare orde en de goede zeden en, om twijfel te voorkomen, met deze Algemene Voorwaarden. De Bezoeker is verplicht om alle aanwijzingen en instructies op te volgen die worden gegeven door de personen die identificeerbaar zijn als personeel van WONDR en Roller Dreams. Indien de Bezoeker, naar goeddunken van het personeel, op enigerlei wijze handelt in strijd met het voorgaande in dit Beding, kan hem of haar de (verdere) toegang tot Roller Dreams worden geweigerd zonder enig recht op vergoeding voor enige schade of enige terugbetaling van de Toegangskaart of ander Toegangsbewijs.
 1. Op de rolschaatsbaan van Roller Dreams mogen uitsluitend telefoons en camera’s worden meegenomen. Andere persoonlijke eigendommen zijn niet toegestaan en moeten worden opgeborgen in de aanwezige lockers, tenzij de Bezoeker omwille van medische redenen benodigdheden behoeft. De beslissing over welke eigendommen al dan niet mogen worden meegenomen, is uitsluitend naar het oordeel van het personeel van WONDR en Roller Dreams. De bezoeker erkent en gaat ermee akkoord dat WONDR op geen enkele manier verantwoordelijk is voor schade aan of verlies van eigendommen die door de bezoeker zijn achtergelaten.
 1. De Bezoeker erkent en stemt ermee in dat het personeel van WONDR en Roller Dreams om veiligheidsredenen de Bezoeker kan verzoeken om zijn (hand)tas of bagage te laten controleren en dat de Bezoeker verplicht is aan een dergelijk verzoek te voldoen.
 1. Bezoekers worden aangemoedigd om in Roller Dreams foto’s en/of video’s te maken voor persoonlijk gebruik, op voorwaarde dat uitsluitend mobiele telefoons of DSLR/compactcamera’s worden gebruikt. Extra accessoires zoals selfiesticks, statieven, lampen, flitsers en andere professionele (video)apparatuur zijn niet toegestaan en mogen niet worden gebruikt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van WONDR.
 1. Commerciële fotoshoots, het maken van enig commercieel dan wel merkmateriaal, persinterviews, mediashoots en het gebruik van professionele videoapparatuur zijn niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van en begeleiding door (een vertegenwoordiger van) WONDR. Elk commercieel dan wel merkmateriaal dat is vastgelegd of vrijgegeven zonder schriftelijke toestemming blijft eigendom van WONDR en moet als zodanig worden behandeld. Het publiceren van het voornoemde niet-geautoriseerde materiaal door commerciële entiteiten zal met juridische stappen tegemoet worden getreden.
 1. Roller Dreams is rookvrij: roken is nergens in het gebouw toegestaan.
 1. Eten en/of drinken in Roller Dreams is uitsluitend toegestaan op de daarvoor bestemde plekken. Het nuttigen van consumpties van buiten Roller Dreams door de Bezoeker is niet toegestaan.
 1. In Roller Dreams zijn geen dieren toegestaan, met uitzondering van officiële hulphonden.
 1. Het gebruik van eigen rolschaatsen in Roller Dreams is toegestaan, mits de rolschaatsen schoon zijn en geen schade veroorzaken aan de rolschaatsbaan. De beslissing over het toelaten van eigen rolschaatsen is uitsluitend naar het oordeel van het personeel van WONDR en Roller Dreams.
 2. Evenementen
  1. WONDR is bevoegd een Evenement te wijzigen, verplaatsen, annuleren en/of vervangen door een naar het oordeel van WONDR gelijkwaardig alternatief indien WONDR dit nodig acht voor een goed functioneren en/of de veiligheid van personen.
  2. WONDR is te allen tijde gerechtigd om een (onderdeel van een) Evenement te verplaatsen of af te gelasten vanwege overmacht.
  3. In ieder van de gevallen vermeld in Beding 6.1 en Beding 6.2 kan de Klant geen aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding.
 1. Aansprakelijkheid van de Bezoeker
  1. De Bezoeker is jegens WONDR aansprakelijk voor alle door hem veroorzaakte schade (bijvoorbeeld schade aan rolschaatsen en de rolschaatsbaan van Roller Dreams). Ieder lid van een groep Bezoekers is hoofdelijk aansprakelijk jegens WONDR voor schade veroorzaakt door (een lid van) de groep.
 1. Volwassen begeleiders van Minderjarige Bezoekers zijn verantwoordelijk voor het gedrag van de Minderjarige Bezoekers die zij begeleiden en kunnen door WONDR aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade veroorzaakt door die Minderjarige Bezoekers.
 1. Aansprakelijkheid van WONDR
  1. Toegang tot Roller Dreams is op eigen risico en voor eigen rekening van de bezoeker. WONDR is niet aansprakelijk voor enige door de Bezoeker geleden schade, behalve in het geval van een toerekenbare tekortkoming van WONDR in de nakoming van haar overeenkomst met de Klant, in welk geval WONDR alleen aansprakelijk is voor enige directe schade die de Klant lijdt als gevolg van een dergelijke toerekenbare tekortkoming.
 1. Directe schade als genoemd in Beding 7.1 omvat:
 1. redelijke kosten voor het bepalen van de oorzaak en omvang van de schade; en
 2. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, indien en voor zover de Klant kan aantonen dat deze kosten daadwerkelijk tot beperking van de schade hebben geleid.
 1. WONDR is niet aansprakelijk voor enige indirecte of gevolgschade opgelopen door de Klant, inclusief immateriële schade.
 1. WONDR is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen.
 1. Elke aansprakelijkheid van WONDR is bovendien beperkt tot een van de volgende zaken: (i) elk bedrag dat door haar verzekeringsmaatschappij aan WONDR wordt uitbetaald met betrekking tot de schade van de Bezoeker; of (ii) enig bedrag dat door een derde aan WONDR is betaald met betrekking tot de schade van de Bezoeker.
 1. De beperking van aansprakelijkheid van dit Beding 7 kan niet worden ingeroepen door WONDR indien en voor zover de relevante schade het gevolg is van de opzet of grove nalatigheid van WONDR, met inbegrip van opzet en grove nalatigheid door een directeur van WONDR. Het hiervoor in dit Beding 8.5 genoemde is uitdrukkelijk niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld van (een) medewerker(s) van WONDR.
 1. Privacy en intellectueel eigendom
  1. De privacy van haar klanten is van groot belang voor WONDR. Raadpleeg het privacybeleid van WONDR op de website www.wondrexperience.com.
 1. De Bezoeker erkent en gaat ermee akkoord dat WONDR binnen Roller Dreams foto’s en videobeelden mag maken (waarop de Bezoeker mogelijk zichtbaar is) voor publiciteit en/of commerciële doeleinden, welke foto’s en videobeelden (intellectueel) eigendom zijn van WONDR.
 1. De Bezoeker mag in Roller Dreams alleen foto’s maken of video’s opnemen voor persoonlijk gebruik. De Bezoeker erkent en gaat ermee akkoord dat alle foto- of videobeelden van Roller Dreams die door de Bezoeker openbaar zijn gemaakt (bijvoorbeeld op sociale media) intellectueel eigendom van WONDR zijn en door WONDR kunnen worden gebruikt voor publiciteit en/of commerciële doeleinden.
 1. Klachten

Eventuele klachten van de Klant kunnen via e-mail ([email protected]) bij WONDR worden ingediend.

 1. Toepasselijk recht en jurisdictie
  1. Alle overeenkomsten tussen WONDR en de Klant en deze Algemene Voorwaarden worden geïnterpreteerd in overeenstemming met en zijn onderworpen aan Nederlands recht.
 1. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met een overeenkomst tussen WONDR en de Klant en/of deze Algemene Voorwaarden, zullen in eerste aanleg of in kort geding uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 1. Slotbepaling

Indien en voor zover een of meer Bedingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig of vernietigd zijn, dan blijven de andere Bedingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht.